Aby przeprowadzić egzamin online należy posiadać:

  • konto na platformie egzaminacyjnej – zakłada je pracownik Fundacji;
  • dostęp do platformy do wideokonferencji spełniającej wszystkie wymagania techniczne.

Zapewnienie należytego narzędzia do wideokonferencji, oraz jego poprawne skonfigurowanie jest obowiązkiem Ośrodka zamawiającego daną sesję egzaminacyjną. Ośrodek ma też obowiązek przeszkolić egzaminatora z wykorzystania danej aplikacji.

Każdy akredytowany przez TGLS egzaminator ma prawo do przeprowadzania egzaminów zarówno w formie tradycyjnej (papierowej) jak i zdalnej (online). Nie są wymagane żadne dodatkowe szkolenia czy uprawnienia.

Materiały informacyjne dot. platformy egzaminacyjnej znajdują się na stronie: https://www.examination-tgls.org/

Dostęp do nich jest bezpłatny i realizowany w formie webinaru – dane do logowania są przydzielane przez pracownika TGLS.

Niespełnienie wytycznych będzie skutkować unieważnieniem egzaminu, a co za tym idzie usługa zostanie zakończona przed wydaniem certyfikatu. Oczywiście odpłatność za tego typu usługę zostanie naliczona w pełnej wysokości.

Weryfikacja tożsamości uczestników musi odbyć się w osobnych pokojach spotkań. Wyjątkiem jest sesja przygotowana z myślą o jednej osobie (egzamin indywidualny).

Tak, przez cały czas trwania egzaminu zarówno uczestnicy jak i egzaminator muszą mieć włączone kamery. Obiektywy powinny być skierowane na uczestników w taki sposób, by było widać co najmniej twarz uczestnika oraz połowę jego tułowia (od piersi w górę).

W takim przypadku uczestnik egzaminu loguje się do platformy do wideokonferencji z drugiego urządzenia (np. smartfonu) i ustawia go w taki sposób, by jego wizerunek był widoczny wg. podanych wytycznych. Dodatkowe urządzenie powinno zostać nazwane imieniem i nazwiskiem uczestnika.

W egzaminie mogą brać udział jedynie egzaminator oraz uczestnicy sesji. Wyjątkiem jest etap wstępny (przed uruchomieniem testu), w którym może brać udział również wskazany pracownik ośrodka. Pełni on rolę jedynie pomocy technicznej i nie wolno mu się wypowiadać na temat samego egzaminu. Pracownik ośrodka musi się wylogować przed rozpoczęciem części testowej. W przeciwnym razie egzamin zostanie unieważniony.

Nie, część pisemna musi się odbywać w taki sposób by egzaminator mógł przez cały czas nadzorować przebieg egzaminu. Przypominamy, że wszyscy uczestnicy powinni być zalogowani w taki sposób by ich nicki były ich prawdziwymi imionami i nazwiskami. Pseudonimy lub losowe nazwy są niedozwolone.

Z uwagi na charakterystyczną formę egzaminu zalecamy by w egzaminie brało udział nie więcej niż sześć osób. Nie zalecamy prowadzić sesji większych niż 11 osób. Większe sesje powinny być też w całości nagrywane.

Przypominamy, że obowiązek właściwej realizacji sesji spoczywa na ośrodku i egzaminatorze.

Wszystkie niezbędne dane dostępowe są przekazywane uczestnikowi przez Ośrodek Egzaminacyjny:

  • w przypadku narzędzia do wideokonferencji spotkanie jest zakładane przez Ośrodek Egzaminacyjny z wykorzystaniem wybranego przez tę instytucję rozwiązania i w związku z tym OE ma do nich dostęp;
  • w przypadku danych do logowania do platformy egzaminacyjnej dostęp odbywa się poprzez podane numeru CRN kandydata i wygenerowanego hasła. Obie te dane są ustalane na etapie zgłaszania sesji i Ośrodek Egzaminacyjny ma do nich dostęp.

Tak, przekazanie danych dostępowych do spotkania/sesji egzaminacyjnej jest warunkiem niezbędnym do tego aby sesja mogła być uznana za przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi.

Fundacja TGLS zastrzega sobie prawo do monitoringu każdego egzaminu. Zarówno odbywającego się stacjonarnie jak i w trybie online.