Certyfikat TGLS General English Language Certificate to dokument dedykowany osobom młodym, które pragną potwierdzić swoje umiejętności językowe niezależnym międzynarodowym egzaminem. Egzamin komputerowy sprawdza u kandydata poziom znajomości języka angielskiego ogólnego. Format, typy pytań, i konstrukcja sprawiają, że do egzaminu nie trzeba się specjalnie przygotowywać.

Zwolnienie z egzaminów językowych

Certyfikat TGLS to dokument, który zwalnia ze wstępnych egzaminów językowych na wielu wyższych uczelniach w Europie. Uzyskany przez kandydata wynik jest honorowany również przy zaliczaniu oceny z języka angielskiego przez niektóre placówki. Uzyskana ocena przedstawiona jest zgodnie ze standardami przyjętymi przez Radę Europy.

TGLS to egzamin sprawdzający kompetencje językowe testowanych osób bez potrzeby określania poziomu zaawansowania przed przystąpieniem do testu.

Osoba chcąca uzyskać certyfikat TGLS nie przystępuje do egzaminu na jakimś konkretnym poziomie zaawansowania, to właśnie wynik egzaminu pokazuje aktualny poziom poszczególnych kompetencji językowych testowanej osoby.

Do procesu certyfikacji używane są najnowsze rozwiązania informatyczne, dzięki czemu forma egzaminu jest prosta i przystępna dla kandydatów, a wynik w pełni wiarygodny.
Kandydat przystępuje do egzaminu w jednym z Ośrodków Egzaminacyjnych TGLS gdzie za pośrednictwem komputera odbywa egzamin składający się z 3 części.

Części składowe egzaminu TGLS

Część pierwsza to test, który sprawdza 3 umiejętności językowe:

 • znajomość słownictwa i struktur gramatycznych
 • rozumienie czytanego tekstu
 • rozumienie ze słuchu

Część druga to wypowiedź pisemna. W zależności od uzyskanego wyniku z części pierwszej, kandydat otrzymuje odpowiedni dla swojego poziomu zestaw zadań sprawdzających umiejętność pisania w języku obcym.
Część trzecia to rozmowa z egzaminatorem (live-chat) za pośrednictwem internetu. Rozmowa ta jest nagrywana.

Ocena

Zarówno część pisemną, jak i nagraną rozmowę egzaminacyjną, ocenia w sumie 4 losowo wybranych egzaminatorów, a końcowy wynik to efekt ich łącznej oceny.

W ciągu 7 dni od zakończenia egzaminu, kandydat może sprawdzić uzyskane wyniki na stronie internetowej. Po upływie kolejnych 7 dni kandydat może odebrać Certyfikat TGLS w Ośrodku Egzaminacyjnym, w którym odbywał się egzamin.

Jak interpretować wynik

Wynik na certyfikacie prezentowany jest w dwojaki sposób – liczbowo w skali od 0 – 450 punktów oraz graficznie poprzez zaprezentowanie poszczególnych umiejętności w zależności od otrzymanego poziomu.

Poniżej prezentujemy tabelę wyników z podziałem na poszczególne poziomy CEFR

Poziomy CEFRPunktacja testu TGLS
3 komponenty
(Basic = Gr+Voc, Reading, LIstening)
0 – 270 punktów
Punktacja testu TGLS
4 komponenty
Basic + Writing lub Speaking
0 –360 punktów
Punktacja testu TGLS
5 komponentów
Basic + Writing + Speaking
0 – 450 punktów
00 – 260 – 350 – 44
A127 – 5336 – 7145 – 89
A254 – 9872 – 13190 – 164
B199 – 143132 – 191165 – 239
B2145 – 188192 – 251240 – 314
C1189 – 233252 – 311315 – 389
C2234 – 270312 – 360390 – 450

Interpretacja wyniku wraz z określeniem spodziewanego wyniku na kolejnym teście w zależności od ilości zrealizowanych godzin nauki prezentujemy w załaczniku:

TGLS – kluczowe zalety

Taka formuła egzaminu zapewnia kandydatom łatwy dostęp do egzaminów TGLS oraz możliwość zdawania w dowolnym okresie – a nie tylko w wyznaczonych odgórnie sesjach egzaminacyjnych. Dodatkowo zapewniona jest unikatowa jakość oceny i bezstronność egzaminu. Archiwizowanie nagrań testów ustnych i testów pisemnych kandydatów umożliwia ewentualną weryfikację oceny na życzenie kandydata.

Nagrania są archiwizowane przez 1 rok. Po tym okresie informacje te są bezzwrotnie usuwane, a przechowywane są jedynie wyniki egzaminu.

Każdy certyfikat posiada unikalny numer, dzięki któremu można sprawdzić jego autentyczność, oraz uzyskać szczegółową opisową informację na temat poziomu zaawansowania poszczególnych kompetencji językowych właściciela certyfikatu. Podane na stronach www informacje o osiągniętych wynikach nie zawierają danych osobowych kandydata, tylko jego numer CRN (Candidate Reference Number)

W procesie certyfikacyjnym ocenie poddany jest stopień opanowania 5 umiejętności językowych:

 1. znajomość słownictwa i struktur gramatycznych
 2. rozumienie czytanego tekstu
 3. rozumienie ze słuchu
 4. umiejętność pisania
 5. mówienie

Każda z powyższych umiejętności oceniana jest punktowo w przedziale od 0 do 90 punktów. Wynik całościowy zawiera się zatem w przedziale od 0 do 450 punktów.

Poziom trudności egzaminów TGLS

Poziom trudności testu jest progresywny. Kandydat otrzymuje na początku pytania z poziomów najniższych, a w miarę pisania testu przechodzi przez kolejne poziomy zaawansowania. System przerywa test gdy kandydat popełni określoną ilość błędów. Taka konstrukcja egzaminu sprawia, że poziom trudności testu odpowiada umiejętnościom i możliwościom językowym kandydata. Eliminuje również zagrożenie wybierania przez kandydata poprawnych odpowiedzi w sposób losowy na zbyt trudnych dla niego poziomach zaawansowania.

Prezentacja wyników

Uzyskane wyniki prezentowane są w dwóch postaciach:

 • Wynik całościowy,
  przedstawiony za pomocą sumy wszystkich uzyskanych punktów w skali od 0 do 450, oraz odpowiadającego im poziomu zaawansowania od A1 do C2 – zgodnie ze skalą oceny kompetencji językowych Rady Europy
 • Wynik cząstkowy,
  przedstawiony jest za pomocą graficznego wykresu i zawiera informację o poziomie opanowania każdej sprawności językowej w przedziale od A1 do C2 – zgodnie ze skalą Rady Europy