Wytyczne do przeprowadzenia egzaminów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

1)    Narzędzie informatyczne służące przeprowadzaniu egzaminów w trybie zdalnym musi zapewniać bezpieczeństwo danych, w tym wymaganą przepisami prawa ochronę danych osobowych egzaminatora i uczestników.

2)    Narzędzia wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminów muszą umożliwiać kontrolę przebiegu egzaminu, jego rejestrację. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem egzaminu sprawuje Centrum Egzaminacyjne, które oddelegowuje do tej czynności Egzaminatora z uprawnieniami TGLS;

3)    Przeprowadzenie egzaminów powinno odbywać się z użyciem narzędzi informatycznych adekwatnych dla danej formy weryfikacji efektów uczenia się.

4)    Forma i przebieg egzaminu muszą być udokumentowane – tj.:

 • Przebieg całego egzaminu w postaci nagrania  audio + zdjęcie całego pulpitu z uczestnikiem/uczestnikami i egzaminatorem przed egzaminem, zapis dziennika zdarzeń systemu egzaminacyjnego z przypisanymi kontami uczestników (log) lub
 • Zapis dziennika zdarzeń systemu egzaminacyjnego z przypisanymi kontami uczestników (log) + zdjęcie całego pulpitu z uczestnikiem/uczestnikami i egzaminatorem w ilości odpowiadającej min. ilości modułów egzaminu, lub
 • Przebieg całego egzaminu w postaci nagrania  audio+video.

5)    Poniższe wytyczne łącznie:

 • Egzamin realizowany za pomocą narzędzia do wideokonferencji;
 • Połączenie zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem (szyfrowane i hasłowane);
 • Użytkownik zakłada konto w systemie narzędzia do wideokonferencji korzystając z adresu e-mail podanego na formularzu lub za pomocą poświadczeń Facebooka/Google/Apple i loguje się tym kontem;
 • Wyłączenie możliwości wymiany plików i innych informacji przez uczestników egzaminu – wyłączenie czatu i komunikacji głosowej;
 • Możliwość wyrywkowej weryfikacji (na żądanie) ekranu użytkownika (poprzez współdzielenie ekranu);
 • Uczestnicy mają cały czas włączone kamery skierowane na ich twarze;
 • Weryfikacja tożsamości uczestników w osobnym pokoju spotkaniowym – ochrona danych osobowych;
 • Blokada nagrywania egzaminu przez wszystkich uczestników poza egzaminatorem;
 • Możliwość zdalnej ingerencji w komputer osoby zdającej celem weryfikacji poprawności egzaminu – w przypadku podejrzenia oszustwa;
 • Protokół dokumentujący przebieg egzaminu i spełnienie wytycznych.

6)    W przypadku przerwania połączenia internetowego, istnieje możliwość dalszego udziału w sesji egzaminacyjnej na platformie. W tym celu należy odświeżyć stronę poprzez użycie przycisku Odśwież lub F5. Zabronione jest wylogowywanie się z platformy oraz używanie przycisku Wstecz – spowoduje on zakończenie sesji dla uczestnika i brak możliwości powrotu do egzaminu.

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej zebraliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Ośrodki i Egzaminatorów pytania dotyczące przeprowadzania egzaminów TGLS w formie zdalnej.

Aby przeprowadzić egzamin online należy posiadać:

 • konto na platformie egzaminacyjnej – zakłada je pracownik Fundacji;
 • dostęp do platformy do wideokonferencji spełniającej wszystkie wymagania techniczne.

Zapewnienie należytego narzędzia do wideokonferencji, oraz jego poprawne skonfigurowanie jest obowiązkiem Ośrodka zamawiającego daną sesję egzaminacyjną. Ośrodek ma też obowiązek przeszkolić egzaminatora z wykorzystania danej aplikacji.

Każdy akredytowany przez TGLS egzaminator ma prawo do przeprowadzania egzaminów zarówno w formie tradycyjnej (papierowej) jak i zdalnej (online). Nie są wymagane żadne dodatkowe szkolenia czy uprawnienia.

Materiały informacyjne dot. platformy egzaminacyjnej znajdują się na stronie: https://www.examination-tgls.org/

Dostęp do nich jest bezpłatny i realizowany w formie webinaru – dane do logowania są przydzielane przez pracownika TGLS.

Niespełnienie wytycznych będzie skutkować unieważnieniem egzaminu, a co za tym idzie usługa zostanie zakończona przed wydaniem certyfikatu. Oczywiście odpłatność za tego typu usługę zostanie naliczona w pełnej wysokości.

Weryfikacja tożsamości uczestników musi odbyć się w osobnych pokojach spotkań. Wyjątkiem jest sesja przygotowana z myślą o jednej osobie (egzamin indywidualny).

Tak, przez cały czas trwania egzaminu zarówno uczestnicy jak i egzaminator muszą mieć włączone kamery. Obiektywy powinny być skierowane na uczestników w taki sposób, by było widać co najmniej twarz uczestnika oraz połowę jego tułowia (od piersi w górę).

W takim przypadku uczestnik egzaminu loguje się do platformy do wideokonferencji z drugiego urządzenia (np. smartfonu) i ustawia go w taki sposób, by jego wizerunek był widoczny wg. podanych wytycznych. Dodatkowe urządzenie powinno zostać nazwane imieniem i nazwiskiem uczestnika.

W egzaminie mogą brać udział jedynie egzaminator oraz uczestnicy sesji. Wyjątkiem jest etap wstępny (przed uruchomieniem testu), w którym może brać udział również wskazany pracownik ośrodka. Pełni on rolę jedynie pomocy technicznej i nie wolno mu się wypowiadać na temat samego egzaminu. Pracownik ośrodka musi się wylogować przed rozpoczęciem części testowej. W przeciwnym razie egzamin zostanie unieważniony.

Nie, część pisemna musi się odbywać w taki sposób by egzaminator mógł przez cały czas nadzorować przebieg egzaminu. Przypominamy, że wszyscy uczestnicy powinni być zalogowani w taki sposób by ich nicki były ich prawdziwymi imionami i nazwiskami. Pseudonimy lub losowe nazwy są niedozwolone.

Z uwagi na charakterystyczną formę egzaminu zalecamy by w egzaminie brało udział nie więcej niż sześć osób. Nie zalecamy prowadzić sesji większych niż 11 osób. Większe sesje powinny być też w całości nagrywane.

Przypominamy, że obowiązek właściwej realizacji sesji spoczywa na ośrodku i egzaminatorze.

Wszystkie niezbędne dane dostępowe są przekazywane uczestnikowi przez Ośrodek Egzaminacyjny:

 • w przypadku narzędzia do wideokonferencji spotkanie jest zakładane przez Ośrodek Egzaminacyjny z wykorzystaniem wybranego przez tę instytucję rozwiązania i w związku z tym OE ma do nich dostęp;
 • w przypadku danych do logowania do platformy egzaminacyjnej dostęp odbywa się poprzez podane numeru CRN kandydata i wygenerowanego hasła. Obie te dane są ustalane na etapie zgłaszania sesji i Ośrodek Egzaminacyjny ma do nich dostęp.

Tak, przekazanie danych dostępowych do spotkania/sesji egzaminacyjnej jest warunkiem niezbędnym do tego aby sesja mogła być uznana za przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi.

Fundacja TGLS zastrzega sobie prawo do monitoringu każdego egzaminu. Zarówno odbywającego się stacjonarnie jak i w trybie online.