Jest to krótki egzamin sprawdzający wszystkie umiejętności językowe w sposób przystępny dla kandydata. Egzamin jest dostępny na wszystkich poziomach trudności: A1 – C2 i przeprowadzany w formie testu papierowego.

Zaprojektowany tak, aby swoją formą i długością trwania był przystępny nawet dla uczestników, którzy dopiero rozpoczęli naukę języka obcego.

Wszystkie części egzaminu kładą nacisk na praktyczną umiejętność komunikacji w języku obcym.

Egzamin TGLS DIRECT testuje po kolei:

 • rozumienie ze słuchu (czas trwania: 15 minut na wszystkich poziomach),
 • rozumienie tekstu czytanego z elementami poprawności językowej (czas trwania: 15 minut na poziomach A1-A2 i B1 – B2, 35 minut na poziomach C1 – C2),
 • komunikację pisemną (czas trwania: 15 minut na poziomach A1 i A2, 20 minut na poziomach B1-B2, 30 minut na poziomach C1-C2),
 • komunikację ustną (czas trwania: ok. 10 minut na poziomach A1 i A2, 15 minut na poziomach B1-C2).

Egzamin TGLS DIRECT znajduje się w papierowym pakiecie egzaminacyjnym, na którym uczestnicy mogą robić notatki, natomiast wszystkie wybrane przez siebie odpowiedzi muszą zostać przeniesione w wyznaczonym czasie na kartę odpowiedzi. Tylko odpowiedzi ujęte na karcie odpowiedzi będą ocenione.

Wzór karty odpowiedzi poniżej:

Karta odpowiedzi TGLS Direct

Na drugiej stronie karty znajdują się pola na część pisemną (Written Communication).

JĘZYKI

Poniższa tabelka prezentuje listę dostępnych egzaminów z podziałem na język i poziom:

Język angielskiJęzyk niemieckiJęzyk francuskiJęzyk polski jako obcy
A1A1A1A1
A2A2A2A2
B1B1B1B1
B2B2B2B2
C1
C2

WYNIKI

Kandydat otrzymuje wynik odpowiadający poziomowi zaawansowania zgodny ze skalą kompetencji językowych Rady Europy CEFR. Informacja podana na certyfikacie to zarówno łączna ocena wszystkich kompetencji w skali CEFR oraz graficzna prezentacja poziomu w skali CEFR za poszczególne sprawności.

Uzyskane wyniki są prezentowane w następujących formach:

 • graficznie – wynik podzielony na komponenty, przedstawiony jest w formie wykresu, który zawiera informacje dotyczące osiągnięcia procentowego wyniku osiągnięcia danego poziomu z każdej sprawności językowej,
 • informacyjnie – prezentując ogólny wynik poziomu kompetencji językowej uzyskany na egzaminie oraz poziom uzyskany w każdej z osobnych sprawności. Poziomy są wskazane od A1 do C2 zgodnie ze skalą kompetencji językowych Rady Europy CEFR.

CERTYFIKAT

Certyfikaty są przesłane do instytucji rejestrującej na egzamin w okresie ok. 2 tygodni od daty wpływu egzaminu do oceny.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ

Egzaminy TGLS można zdawać wyłącznie w licencjonowanych Ośrodkach Egzaminacyjnych TGLS. Obecnie w Polsce dostępnych jest blisko 90 aktywnie działających ośrodków egzaminacyjnych. Znajdź ośrodek

Aby egzamin mógł się prawidłowo rozpocząć, kandydaci muszą spełnić poniższe wytyczne:

 • przybyć na miejsce 10-15 minut przed terminem rozpoczęcia egzaminu, aby Koordynator mógł sprawdzić tożsamość kandydatów i listę obecności;
 • posiadać ze sobą ważny dokument tożsamości ze zdjęciem; jeśli zdający nie posiada dowodu osobistego dopuszczalne jest prawo jazdy, paszport bądź legitymacja studencka/uczniowska. W przypadku braku dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość zdającego, nie może on przystąpić do egzaminu;
 • wchodząc na salę podpisać się na liście obecności i skierować się do stanowiska wskazanego przez Koordynatora;
 • zapoznać się z regulaminem obowiązującym podczas egzaminów TGLS i akceptować jego postanowienia;
 • spóźnienia są dozwolone w wyjątkowych przypadkach, po uprzednim kontakcie z Ośrodkiem Egzaminacyjnym;
 • opuszczenie sali egzaminacyjnej przez kandydata w trakcie egzaminu jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Koordynatora Egzaminacyjnego.

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU:

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU:

TABELA WYNIKÓW

Pułapem zdawalności danego poziomu egzaminu jest osiągnięcie 60% z 4 części egzaminu. Natomiast w przypadku, gdy łączny średni wynik oscyluje w wysokości 50-59% przy spełnieniu dodatkowego warunku osiągnięcia min. 60% z części pisania i mówienia (części produktywne), egzamin zostanie uznany za zaliczony na poziomie, do którego przystąpił kandydat.

Wynik egzaminu TGLS DIRECT na poziomie A1

poziom CEFRRozumienie ze słuchuRozumienie tekstu czytanegoKomunikacja pisemnaKomunikacja ustna
Wynik liczony łącznie za obie sprawności; poziom A1 w przypadku osiągnięcia min. 60% poprawnych odpowiedzi z obu części egzaminuWynik liczony łącznie za obie sprawności; poziom A1 w przypadku osiągnięcia min. 18 punktów za obie części egzaminu
A160% wzwyż60% wzwyż9 – 18 punktów9 – 18 punktów
0*do 59%do 59%0 – 8 punktów0 – 8 punktów

Wynik egzaminu TGLS DIRECT na poziomie A2

poziom CEFRRozumienie ze słuchuRozumienie tekstu czytanegoKomunikacja pisemnaKomunikacja ustna
Wynik liczony łącznie za obie sprawności; poziom A2 w przypadku osiągnięcia min. 60% poprawnych odpowiedzi z obu części egzaminuWynik liczony łącznie za obie sprawności; poziom A2 w przypadku osiągnięcia min. 38 punktów za obie części egzaminu
A260% wzwyż60% wzwyż19 – 33 punkty19 – 33 punkty
A1*do 59%do 59%9 – 18 punktów9 – 18 punktów

Wynik egzaminu TGLS DIRECT na poziomie B1

poziom CEFRRozumienie ze słuchuRozumienie tekstu czytanegoKomunikacja pisemnaKomunikacja ustna
Wynik liczony łącznie za obie sprawności; poziom B1 w przypadku osiągnięcia min. 60% poprawnych odpowiedzi z obu części egzaminuWynik liczony łącznie za obie sprawności; poziom B1 w przypadku osiągnięcia min. 68 punktów za obie części egzaminu
B160% wzwyż60% wzwyż34 – 48 punktów34 – 48 punktów
A2*do 59%do 59%19 – 33 punkty19 – 33 punkty

Wynik egzaminu TGLS DIRECT na poziomie B2

poziom CEFRRozumienie ze słuchuRozumienie tekstu czytanegoKomunikacja pisemnaKomunikacja ustna
Wynik liczony łącznie za obie sprawności; poziom B2 w przypadku osiągnięcia min. 60% poprawnych odpowiedzi z obu części egzaminuWynik liczony łącznie za obie sprawności; poziom B1 w przypadku osiągnięcia min. 98 punktów za obie części egzaminu
B260% wzwyż60% wzwyż49 – 60 punktów49 – 60 punktów
B1*do 59%do 59%34 – 48 punktów34 – 48 punktów

* poziom wskazany na certyfikacie w przypadku nie osiągnięcia wyniku pozwalającego na uzyskanie certyfikatu na egzaminowanym poziomie.


Uprawnienia do przeprowadzenia Egzaminów TGLS:

W trakcie egzaminu TGLS pełnione są dwie funkcje – Koordynatora i Egzaminatora.

Koordynator jest pracownikiem Ośrodka Egzaminacyjnego, który:

 • zna procedury egzaminacyjne i upewnił się, że są przestrzegane w Ośrodku Egzaminacyjnym/miejscu egzaminu;
 • kompetentnie udziela aktualnych informacji o egzaminach zainteresowanym osobom;
 • stosuje się do zaleceń i wytycznych Krajowego Centrum Egzaminacyjnego;
 • upewnił się, że procedury poufności danych osobowych są przestrzegane w Ośrodku Egzaminacyjnym/miejscu egzaminu;
 • swoim zachowaniem oraz strojem dba o dobry wizerunek egzaminów językowych TGLS;
 • bezwzględnie przestrzega zasad bezstronności i uczciwości we wszystkich działaniach związanych z pełnieniem funkcji Koordynatora.

Funkcję Koordynatora może pełnić Egzaminator z uprawnieniami do przeprowadzenia części ustnej egzaminu

Wytyczne, jakie musi spełniać Egzaminator TGLS:

 • mieć ukończone studia filologiczne (licencjackie – akredytacja na poziomy A, magisterskie wszystkie dostępne poziomy) lub wykształcenie równoważne określone przez rozporządzenie MEN dla nauczycieli języków obcych
 • posiadać min. 5-letnie doświadczenie w uczeniu osób dorosłych (zwłaszcza na egzaminowanych poziomach)
 • znać skalę CEFR
 • nie może to być lektor, który uczył daną grupę

Uprawnienia egzaminatora nadaje TGLS po spełnieniu wytycznych formalnych (powyżej) i odbyciu szkolenia dedykowanego dla języka i poziomów (zgodnie z wykształceniem Egzaminatora).

Wzór zaświadczenia