Współpraca z IBE

The Global Language System Polska  > Uncategorized >  Współpraca z IBE
0 Comments

Instytut Badań Edukacyjnych podpisał umowę partnerską na rzecz uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) poprzez wdrożenie rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie regionalnym i lokalny z Fundacją The Global Language System Polska i Fundacją Rozwoju Regionów.

Cele partnerstwa:

  • upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie – Lifelong Learning (LLL) i rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) poprzez organizowanie wydarzeń, konferencji, seminariów, prelekcji i innych form przekazywania wiedzy nt. LLL i ZSK, a także wzajemne informowanie i zapraszanie przedstawicieli Partnerstwa do udziału w w/w formach, 
  • rozwój działalności regionalnego Centrum ds. ZSK i wsparcia LLL oraz zapewnienie trwałości działań w okresie funkcjonowania Partnerstwa,
  • włączanie zapisów o ZSK i LLL do dokumentów strategicznych szczebla regionalnego i lokalnego,
  • nawiązywanie i rozwój współpracy z partnerami biznesowymi, prowadzenie działań stymulujących przyrost liczby kwalifikacji rynkowych oraz zwiększenie liczby Instytucji Certyfikujących (IC) w regionie, 
  • konsultowanie, opiniowanie i wspieranie procesu opisu i włączania kwalifikacji rynkowych,
  • inkubowanie wspólnych inicjatyw, przedsięwzięć i projektów w obszarze LLL/ZSK, pilotaż modelowych rozwiązań systemowych na rzecz uczenia się przez całe życie poprzez wdrożenie rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie regionalnym i lokalnym,  
  • sieciowanie i wymiana doświadczeń z podmiotami działającymi w sferze edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej oraz rynku pracy w szczególności w zakresie tematyki dotyczącej podnoszenia kompetencji i zdobywania kwalifikacji,
  • prowadzenie badań i analiz regionalnych w zakresie zapotrzebowania na kwalifikacje,
  • prowadzenie działań na rzecz Partnerstwa i Partnerów, w szczególności upowszechnianie Partnerstwa,
  • sieciowanie z innymi partnerstwami regionalnymi i ponadregionalnymi.

Skip to content